Om oss - Haga Mölndal Lastbilcentral

Lastbilcentralerna bildades under och efter andra världskriget. Anledningen var att man i stället för att tilldela varje enskild åkare, i stället på ett mera rationellt sätt skulle kunna fördela den begränsade tillgången på bränsle och däck som rådde vid den tiden. Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral såg dagens ljus 1948.

För att på ett effektivare sätt kunna möta marknadens ökade krav i form av tex. Kvalitets och miljöarbete, it-utveckling samt allmänt ökad spetskompetens, enades de bägge företagen om att genom fusion slå sig samman.

År 1999 föddes HML.
År 2005 kompletterades HML´s verksamhet genom att delägarna i f.d. Samtrans blev medlemmar i HML.

HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina 85 delägarföretag. Tillsammans förfogar vi över 200 enheter som är indelade enligt följande:

Vi förfogar också över två helägda dotterbolag som sysslar med transporter och maskinarbeten.

Vi är 23 personer som arbetar inne på kontoret med allt som rör vår verksamhet.