Verksamhetskrav

Om certifiering eller policy skall styra verksamheten har länge varit en diskuterad
fråga i HML:s styrelse.

HML och våra delägarföretag utför i regel tjänster som ett led i våra kunders
försäljning.

Utförandet styrs då av kundens regelverk, vilket för det mesta innebär att vi är
skyldiga att följa kundens certifieringskrav.
Certifieringskraven skiljer sig åt både i frågor om kvalitet och miljö,
beroende på vilka tjänster eller varor våra kunder säljer.
Även offentlig verksamhet såsom kommuner, vägverk etc, har olika regelverk.

HML har därför valt att som metod arbeta med policyregler, genom att besluta om
vilka grundkrav som ställs på all verksamhet i företaget.
Vårt mål är att denna nivå vid varje tidpunkt skall klara våra kunders olika krav.
Våra policys skall regelbundet ses över för att klara marknadens önskemål.

Har du frågor angående miljö, kvalitet eller trafiksäkerhet kontakta Heinz Martini 031-7061161

Heinz.martini@hmllbc.se