Hållbarhet

HML och våra delägarföretag utför i regel tjänster som ett led i våra kunders försäljning.

Utförandet styrs då av kundens regelverk, vilket för det mesta innebär att vi är skyldiga att följa kundens certifieringskrav. Certifieringskrav skiljer sig åt både i frågor om kvalitet och miljö, beroende på vilka tjänster eller varor våra kunder säljer. Även offentlig verksamhet såsom kommuner, vägverk etc, har olika regelverk.

HML har därför valt att som metod arbeta med policyregler, genom att besluta om vilka grundkrav som ställs på all verksamhet i företaget. Vårt mål är att denna nivå vid varje tidpunkt skall klara våra kunders olika krav. Våra policys skall regelbundet ses över för att klara marknadens önskemål.

Har du frågor angående miljö, kvalitet eller trafiksäkerhet?

Välkommen att höra av dig till Heinz Martini

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och maskintjänster samt leva upp till deras förväntningar. Vi vill bevara och ständigt förbättra vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av dessa tjänster.

Vi ställer följande grundläggande krav på alla våra tjänster:

 • Våra transport- och maskinuppdrag utföres enligt gällande lagar och avtal samt givna instruktioner.
 • Vi underhåller vår fordons- och maskinpark så att den alltid är i gott skick.
 • Vår försäljning regleras av Alltrans 2007, Allcont 2004 samt hyresvillkor för anläggningsmaskiner med förare, och utföres i enlighet med miljöpolicy och trafiksäkerhetspolicy för HML.
 • All personal skall arbeta med kvalitetsmålen för ögonen.
 • Nya medarbetare skall informeras om kvalitetspolicyn.
 • Orderhantering och ekonomifunktioner styrs genom organisationsplan, befattningsbeskrivningar och rutinbeskrivningar.

Kvalitetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel. Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar antalet fel och reklamationer.

 

Styrelsen för HML 14 augusti 2002

Miljöpolicy

HML med dotterbolag skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från samhällets krav och med LBC:s och dess delägares resurser, eftersträva att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransport- och maskintjänster.

För att uppnå detta mål skall HML tillse att personal är förtrogna med företagets miljöpolicy, samt ordna utbildning och delge instruktioner för verksamhetens drift.

Verksamheten skall bedrivas, och HML:s transport- och maskintjänster skall utföras, så att negativ miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas.

Kunder och övrig omvärld skall informeras om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas för HML:s arbete med att minimera verksamhetens negativa miljöeffekter.

HML skall ställa krav på och kontrollera att föreningens delägarföretag och dess dotterbolag driver sin verksamhet efter de miljöbeslut föreningens styrelse beslutar.

Till stöd för detta skall föreningen informera om riktlinjer vid investeringar samt vid inköp av bränsle, oljor och andra förbrukningsvaror.

 

Styrelsen för HML 25 september 2002

Trafiksäkerhetspolicy

Vårt företag skall erbjuda och arbeta för transporter med varaktig hög trafiksäkerhet. Vår strävan är att bli betraktade som föredömen i trafiken.

Detta innebär att:

 • Fordonet skall vara i trafiksäkert skick.
 • Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig och trafiksäker.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredömen i trafiken.
 • Föraren skall hålla avstånd och inte överskrida gällande hastighetsgränser.
 • Förare som framför fordon eller maskiner skall vara drogfria.
 • Lagar och regler skall efterlevas såväl avseende vägbelastning som kör- och vilotider.
 • Transport skall planeras så att föraren inte utsätts för onödig stress.
 • I fordon där bälte finns monterat skall bälte användas vid körning.
 • Samtliga anställda i anslutet medlemsföretag samt HML med dotterbolag skall informeras om policyn.
 • Vi skall arbeta mot vid varje tidpunkt uppställda trafiksäkerhetsmål.

Trafiksäkerhetsmål

Fordonet skall vara i trafiksäkert skick. Mål:

 • Alla fordon skall genomgå förebyggande regelbundet underhåll.
 • Genomgå minst ett extra bromstest per år.

Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig o trafiksäker. Mål:

 • Samtliga mobiltelefoner skall utrustas med handsfreefunktion.
 • Personlig skyddsutrustning och ev. brandsläckare kontrolleras regelbundet.

Hänsyn till medtrafikanter. Mål:

 • Vi skall kontinuerligt vidareutbilda våra förare i trafiksäkerhet.
 • Tillåten hastighet skall ej överskridas.
 • HML:s chaufförer skall av omvärlden få betyget ”proffsförare” med en ödmjuk attityd till medtrafikanter och oskyddade trafikanter.

Reviderad av styrelsen för HML 2006-06-20

Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Klicka på loggan för att se vår och våra åkares anslutning till Fair transport.