Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är en matrisorganisation indelad i 12 regioner och med huvudkontor i Stockholm. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Sveriges Åkeriföretag är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Kollegahjälpen

Efter en svår händelse som till exempel en trafikolycka, rån eller överfall finns det möjlighet för dig som lastbilsförare, dina anhöriga, din arbetsgivare eller arbetskamrat att ta kontakt med oss på Kollegahjälpen för stödsamtal.

Maskinentreprenörerna

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer.