Miljöpolicy för Haga Mölndal Lastbilscentral

HML med dotterbolag skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från samhällets krav och med LBC:s och dess delägares resurser, eftersträva att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransport- och maskintjänster.

För att uppnå detta mål skall HML tillse att personal är förtrogna med företagets miljöpolicy, samt ordna utbildning och delge instruktioner för verksamhetens drift.

Verksamheten skall bedrivas, och HML:s transport- och maskintjänster skall utföras, så att negativ miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas.

Kunder och övrig omvärld skall informeras om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas för HML:s arbete med att minimera verksamhetens negativa miljöeffekter.

HML skall ställa krav på och kontrollera att föreningens delägarföretag och dess dotterbolag driver sin verksamhet efter de miljöbeslut föreningens styrelse beslutar.

Till stöd för detta skall föreningen informera om riktlinjer vid investeringar samt vid inköp av bränsle, oljor och andra förbrukningsvaror.

 

Styrelsen för HML 25 september 2002