Trafiksäkerhet

 

Trafiksäkerhetspolicy för HML Haga Mölndal Lastbilcentral

Vårt företag skall erbjuda och arbeta för transporter med varaktig hög trafiksäkerhet. Vår strävan är att bli betraktade som föredömen i trafiken.

Detta innebär att:

  • Fordonet skall vara i trafiksäkert skick.
  • Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig och trafiksäker.
  • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredömen i trafiken.
  • Föraren skall hålla avstånd och inte överskrida gällande hastighetsgränser.
  • Förare som framför fordon eller maskiner skall vara drogfria.
  • Lagar och regler skall efterlevas såväl avseende vägbelastning som kör- och vilotider.
  • Transport skall planeras så att föraren inte utsätts för onödig stress.
  • I fordon där bälte finns monterat skall bälte användas vid körning.
  • Samtliga anställda i anslutet medlemsföretag samt HML med dotterbolag skall informeras om policyn.
  • Vi skall arbeta mot vid varje tidpunkt uppställda trafiksäkerhetsmål.

Trafiksäkerhetsmål för HML HAGA MÖLNDAL LBC

Punkt i policyn: Fordonet skall vara i trafiksäkert skick.
Mål Alla fordon skall genomgå förebyggande regelbundet underhåll.
Genomgå minst ett extra bromstest per år.

Punkt i policyn: Fordonets utrustning skall vara funktionsduglig o trafiksäker.
Mål Samtliga mobiltelefoner skall utrustas med handsfreefunktion.
Personlig skyddsutrustning och ev. brandsläckare kontrolleras regelbundet.

Punkt i policyn: Hänsyn till medtrafikanter.
Mål Vi skall kontinuerligt vidareutbilda våra förare i trafiksäkerhet.
Tillåten hastighet skall ej överskridas.
HML:s chaufförer skall av omvärlden få betyget ”proffsförare” med en ödmjuk attityd till medtrafikanter och oskyddade trafikanter.

 

Reviderad av styrelsen för HML 2006-06-20